Aktualne formularze znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

          Wzór "Nietechnicznego streszczenia doświadczenia", o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266)

W-1 Wzór wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266)

Instrukcja do wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia

W-1 uproszczony Wzór uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266)

Instrukcja do uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia

Jeśli zmianie uległy również jakiekolwiek inne fragmenty projektu (zmiana procedur badawczych, liczby zwierząt etc.) składamy nowy/uzupełniający wniosek (WZ-NZP, WZ-DZL, WZ-DO) i ew.

zaznaczamy w uzasadnieniu projektu doświadczenia (zał. E), że projekt był już oceniony przez LKE:

WZ-DLZ Wzór wniosku o wydanie zgody na wykorzystanie dodatkowych zwierząt w procedurach
WZ-NZP Wzór wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanych pojedynczych czynności lub całych procedur w doświadczeniu na zwierzętach
WZ-DO Wzór wniosku o wydanie zgody na włączenie dodatkowych osób przeprowadzających doświadczenia lub uczestniczących w doświadczeniu

W przypadku
gdy zachodzi umotywowana potrzeba przedłużenia okresu ważności zgody na projekt, lub zmiany tytułu (np. ze względu na inny tytuł grantu, z którego będą finansowane badania) prosimy o składanie prośby o zmianę terminu realizacji/tytułu
Podanie o przedłużenie terminu trwania doświadczeń

Kategorie dotkliwości

Bardzo prosimy o dwustronny druk wniosków.


Wniosek (podpisane druki, i wersję elektroniczną) należy dostarczyć do sekretariatu komisji (IBD, pok. 35) najpóźniej na 7 dni roboczych poprzedzających posiedzenie.

Wniosek składa się w trzech egzemplarzach papoierowych w sekretariacie komisji oraz w formie elektronicznej (e-mailowo na adres sekretariatu: lke1s@nencki.gov.pl)

Wniosek, w którym zaplanowano zastosowanie nieprawidłowych metod znieczulania i/lub uśmiercania zwierząt zostanie uznany za niedopuszczony do realizacji.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych. Jeżeli wniosek nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.