Posiedzenia Komisji

Czwartki, 9:30

IBD PAN,
ul. Pasteura 3, Warszawa
Sala B

Terminy :

rok 2016

21 stycznia


UWAGA!!!
Wnioski lub podania (3 wydrukowane egzemplarze i wersja elektroniczna) należy składać najpóźniej na 7 dni roboczych  przed posiedzeniem. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu komisji. Wersje wniosków złożone do tego terminu traktowane są jako ostateczne, proszę zatem nie dokonywać zmian we wnioskach!!!

UWAGA!!!! Cytując przepisy nowej ustawy:

"Art. 79. 1. Do postępowań w sprawie wydania zgody na przeprowadzenie doświadczenia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r."

W związku z powyższym, doświadczenia, na które LKE wydała zgodę zarówno przed jak i po wejściu w życie nowej ustawy mogą być wykonywane nie dłużej niz do 1 stycznia 2018 roku.


NOWE WNIOSKI:  - osoba planująca doświadczenie:

" Art. 21. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 18, wyznacza osobę odpowiedzialną za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, która ma wiedzę na temat gatunków zwierząt wykorzystywanych w tych procedurach
i posiada:
1) stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych, ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz co najmniej 3-letni
staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie albo
2) stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione w pkt 1 albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub
rolniczych oraz ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, a także co najmniej 4-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie."

Wnioski można złożyć:

» wysyłając na adres pocztowy (liczy się data otrzymania przesyłki):
 Lokalna Komisja Etyczna 1 w Warszawie,
 IBD PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
» przynosząc osobiście sekretariatu komisji (pok. 35);
Wersje elektroniczne proszę przesyłać e-mailem na adres sekretariatu LKE : lke1s@nencki.gov.pl

Bardzo prosimy o dwustronny druk wniosków!