REGULAMIN
I LOKALNEJ KOMISJI ETYCZNEJ do SPRAW DOŚWIADCZEŃ na ZWIERZĘTACH w WARSZAWIE

§ 1.
I Lokalna komisja etyczna do spraw doświadczeń na zwierzętach w Warszawie, działa na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. Nr 153, poz. 1275), oraz na podstawie niniejszego regulaminu.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
1) "Krajowej Komisji Etycznej" - oznacza to Krajową Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach;
2) "komisji" - oznacza to I lokalną komisję etyczną do spraw doświadczeń na zwierzętach w Warszawie;
3) "ustawie" - oznacza to ustawę z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.);
4) "rozporządzeniu" - oznacza to rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. Nr 153, poz. 1275).
§ 3.
Komisja działa na zasadach kolegialnego podejmowania rozstrzygnięć oraz stosowania jednolitych procedur przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach wypracowanych przez Krajową Komisję Etyczną.
§ 4.
W skład komisji wchodzą:
1) Przewodniczący komisji;
2) zastępca Przewodniczącego komisji;
3) członkowie.
§ 5.
1. Do zadań Przewodniczącego komisji należy:
a) wyznaczanie terminów posiedzeń,
b) zwoływanie posiedzeń,
c) wyznaczanie składu zespołów przygotowujących projekty uchwał komisji,
d) koordynowanie prac poszczególnych zespołów,
e) przewodniczenie obradom,
f) przeprowadzanie głosowań,
g) reprezentowanie komisji na zewnątrz,
h) dbanie o sprawność działania komisji i prawidłowość realizacji uchwał.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca Przewodniczącego lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek komisji.
§ 6.
1. Lokalna komisja rozpatruje wnioski o:
1) wyrażenie zgody na doświadczenie (formularz W-1);
2) wyrażenie zgody na doświadczenie dla celów dydaktycznych (formularz W-2).
2. Lokalna komisja rozpatruje również wnioski o wprowadzenie zmian w doświadczeniach zatwierdzonych na podstawie wniosków określonych w ust. 1:
1) wniosek o zgodę na uczestnictwo dodatkowych osób (formularz WZ-DO);
2) wniosek o zgodę na przeprowadzenie nowych procedur (formularz WZ-NZP);
3) wniosek o zgodę na wykorzystanie dodatkowej liczby zwierząt (formularz WZ-DLZ);
4) wniosek o przedłużenie/aktualizację terminu ważności uchwał.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 składa się w trzech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (płyta CD i/lub e-mail na adres Sekretarza komisji).

4. W przypadku stwierdzenia wad formalnych wniosku komisja wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia z pouczeniem, że nieusunięcie tych wad spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Wszystkie wnioski i inne materiały otrzymane do oceny mają charakter poufny.

7. Członkowie komisji mają obowiązek szczegółowego zapoznania się z każdym wnioskiem. Przewodniczący komisji zapewnia udostępnienie wniosków każdemu z członków komisji na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia komisji. Przewodniczący może zdecydować o skróceniu tego terminu.
§ 7.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, z wyłączeniem sierpnia.
2. Posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący komisji z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków komisji albo na wniosek Krajowej Komisji Etycznej.
3. Porządek obrad i terminy posiedzeń komisji ustala Przewodniczący komisji. Zawiadomienie o posiedzeniu przesyła się wszystkim członkom komisji na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Każdy członek komisji ma prawo zgłaszać do Przewodniczącego komisji sprawy w celu umieszczenia w porządku obrad komisji, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W razie nieuwzględnienia wniosku członka komisji Przewodniczący komisji poddaje go pod głosowanie.
§ 8.
1. W okresie między posiedzeniami bieżące sprawy komisji prowadzi Sekretarz komisji.
2. Sekretarza komisji powołuje Przewodniczący komisji.
3. Do Sekretarza komisji stosuje się § 6 ust. 5.
§ 9.
1. Z posiedzenia komisji Sekretarz komisji sporządza protokół, który jest zatwierdzany przez komisję na następnym posiedzeniu.
2. Członkowie komisji mają prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu, w formie pisemnego stanowiska załączonego do protokołu.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący komisji lub inna osoba prowadząca obrady.
§ 10.
1. Obecność (potwierdzona podpisem na liście obecności) członków komisji na posiedzeniach jest obowiązkowa. Członek komisji jest obowiązany poinformować o swojej planowanej nieobecności, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2. Przewodniczący komisji, przekłada posiedzenie komisji na inny termin, jeżeli liczba nieobecnych członków przekracza połowę składu komisji.
§ 11.
1. Każdy członek komisji może złożyć wniosek o:
1) przedstawienie przez wnioskodawcę dodatkowych wyjaśnień;
2) zaproszenie wnioskodawcy na posiedzenie.
2. Wnioski, o którym mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez Przewodniczącego komisji.
3. Przewodniczący komisji może wystąpić do kierownika projektu doświadczenia, który złożył wniosek określony w § 6 ust. 1, o przedstawienie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień niezbędnych do załatwienia sprawy  z pouczeniem, że ich niedostarczenie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4. Przewodniczący komisji może zapraszać na posiedzenie ekspertów w zależności od rozpatrywanej sprawy, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 rozporządzenia.
5. Jeżeli do załatwienia sprawy jest niezbędna specjalistyczna ekspertyza, Przewodniczący komisji może zlecić jej opracowanie na zasadach i w trybie określonym w § 16 ust. 2 - 3 rozporządzenia.
6. Upoważniony członek Krajowej Komisji Etycznej może uczestniczyć w całości lub części obrad komisji lub jej zespołu opiniującego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 rozporządzenia.
§ 12.
1. Przewodniczący komisji może wyznaczyć zespoły przygotowujące projekt uchwały komisji.
2. Tryb działania zespołu określa § 15 ust. 1-3 rozporządzenia.
§ 13.
1. Rozstrzygnięcia komisji zapadają w formie uchwały.
2. Uchwały komisji są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący komisji zarządza utajnienie głosowania, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka komisji.
3. Członek komisji może złożyć do uchwały opinię odrębną, którą wraz z uzasadnieniem dołącza się do akt sprawy.
4. Po podjęciu uchwały komisja przesyła wnioskodawcy oraz kierownikowi jednostki doświadczalnej jeden egzemplarz wniosku wraz z treścią uchwały.
§ 14.
1. Odwołanie od uchwały komisji składa się do Krajowej Komisji Etycznej za pośrednictwem komisji, która podjęła uchwałę, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia uchwały.
2. Komisja przekazując Krajowej Komisji Etycznej odwołanie dołącza do niego dokumentację niezbędną do załatwienia sprawy.
§ 15.
1. Komisja sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem doświadczeń w zakresie zgodności doświadczenia z uchwałą komisji.
2. Kontrolę w jednostce doświadczalnej przeprowadzają minimum 2 osoby, posiadające imienne upoważnienia wydane przez komisję oraz kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3. Komisja zawiadamia jednostkę doświadczalną o zamiarze kontroli zgodności przeprowadzanego doświadczenia najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.
4. Czynności kontrolne w ramach nadzoru prowadzi się na zasadach i w trybie określonym w art. 34 ustawy.
5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba kontrolująca jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, kierownikowi jednostki doświadczalnej lub osobie go zastępującej.
§ 16.
1. Przewodniczący komisji przedstawia Krajowej Komisji Etycznej coroczne sprawozdanie z działalności komisji w poprzednim roku w terminie określonym w § 19 rozporządzenia.
2. Sprawozdanie z działalności lokalnej komisji etycznej jest przygotowywane zgodnie z aktualnym wzorem udostępnionym na stronie internetowej ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw nauki.